• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Registrul proiectelor de hotărâri Niculiţel

Nr Data Iniţiator Titlu Proiect normativ Data publicării Observaţii Fişier Anexe
59 22-11-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind stabilirea cuantumului unei burse şi a numărului acestora, pentru elevii de la Şcoala gimnazială « NICHIFOR LUDOVIG »Niculițel . - -   - -
58 19-11-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnare președinte ședință - -   - -
57 19-11-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea coeficientului de salarizare pentru sef servciu la Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare Niculițel - -   - -
56 19-11-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind însușirea documentației cadastrale a unor imobile proprietatea publică a comunei Niculițel în vederea înscrierii în cartea funciară - -   - -
55 18-11-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea criteriilor și a procedurii de organizare şi desfășurare a concursului sau examenului pentru ocuparea postului vacant de Șef Serviciu din cadrul “Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Niculițel”, - -   - -
54 28-10-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea Studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferent obiectivului de investiţii “CONSTRUIRE REZERVOR DE APĂ CU O CAPACITATE DE ÎNMAGAZINARE DE 200 MC” - -   - -
53 15-11-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2022 da 2021-11-15  
52 08-11-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind neexercitarea de către Comuna Niculițel a dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren ) situat în extravilanul Comunei Niculițel - -   - -
51 26-10-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu și al celorlalte activități derulate prin bugetul local pe trimestrul III 2021 - -   - -
50 26-10-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind modificarea listei cheltuielilor de capital - -   - -
49 21-10-2021 SECHILA FLORIN, Primar; pentru validarea Dispoziției nr.182 din 01.10.2021 privind aprobarea majorării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Comunei Niculitel, județul Tulcea, pe anul 2021 - -   - -
48 21-10-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnarea reprezentantului din partea Consiliului local Niculițel, care va face parte din comisia de de evaluare a probei de interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Școala Gimnazială Nichifor Ludovig Niculițel - -   - -
47 21-10-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea cererii de finanțare și devizul estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în localitatea Niculițel, județul Tulcea” - -   - -
46 22-09-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea ”Planului de acțiune pe timpul iernii 2021-2022 pe rețeaua de drumuri comunale și stradale din comuna Niculițel” - -   - -
45 22-09-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiție având ca obiect ” “Eficientizarea consumului de energie pentru sediul primăriei din comuna Niculiţel, județul Tulcea” - -   - -
44 22-09-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea proiectului “Eficientizarea consumului de energie pentru sediul primăriei din comuna Niculiţel, județul Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect - -   - -
43 22-09-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, precum și bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii, rectificat , pe anul 2021 - -   - -
42 20-09-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Niculițel, care vor face parte din consiliul de administrație al Școlii gimnaziale ” Nichifor Ludovig” Niculițel - -   - -
41 09-09-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Niculițel, care vor face parte din consiliul de administrație al Școlii gimnaziale ” Nichifor Ludovig” Niculițel - - Proiectul de hotărâre a fost anulat: A fost modificat cadrul legal. Prin Ordinul 5154/2021 al... - -
40 09-09-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnarea reprezentantului consiliului local care să facă parte din Comisia de evaluare și asigurarea calității educației - -   - -
39 23-08-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind reorganizarea Compartimentului de alimentare cu apă, fără personalitate juridică, din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Niculițel, județul Tulcea, într-un serviciu cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Niculițel, sub denumirea ”Serviciu Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Niculițel” da 2021-08-23  
38 23-08-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiție având ca obiect “Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în comuna Niculițel, județul Tulcea “ - -   - -
37 19-08-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea prelungirii contractului de asociere nr. 3460/25.04.2012 prin act adițional pentru o perioadă de 5 ani, respectiv până la data de 01.09.2026 - -   - -
36 18-08-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind neexercitarea de către Comuna Niculițel a dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren ) situat în extravilanul Comunei Niculițel - -   - -
35 12-08-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnarea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni - -   - -
34 12-08-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2021 - -   - -
33 28-07-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea desființării serviciului social Centru de Zi Niculițel al furnizorului de servicii sociale Primăria comunei Niculițel- compartiment asistență socială da 2021-07-28   -
32 26-07-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu și al celorlalte activități derulate prin bugetul local pe trimestrul II 2021 - -   - -
31 08-07-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind implementarea proiectului ”Cooperare pentru promovarea și dezvoltarea turismului în Microregiunea GAL Dobrogea de Nord Tulcea” - -   - -
30 08-07-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat în vederea depunerii unui proiect cu titlul ”Cooperare pentru promovarea și dezvoltarea turismului în Microregiunea GAL Dobrogea de Nord Tulcea” Finanțat in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR 2014-2020), Axa LEADER / Sub-măsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul SDL GAL Dobrogea de Nord Tulcea în cadrul Măsurii M8/6B ”Construirea și promovarea Formelor Asociative” - -   - -
29 28-06-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”ÎMPREJMUIRE TEREN” - -   - -
28 28-06-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Construire locuință” satul Niculițel, comuna Niculițel, județul Tulcea da 2021-06-28   -
27 18-06-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Introducere gaze naturale în localitatea Niculițel, județul Tulcea” - -   - -
26 10-06-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu și al celorlalte activități derulate prin bugetul local pe trimestrul I 2021 - -   - -
25 24-05-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind modificarea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare - -   - -
24 17-05-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2021 - -   - -
23 05-05-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea Planului de analiză și acoperirea riscurilor da 2021-05-05   -
22 15-04-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnarea președintelui de ședință pentru următoarele 3 luni - -   - -
21 13-04-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, precum și bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,inițial, pe anul 2021 - -   - -
20 05-04-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind modificarea numărului de burse acordate pentru elevii de la Şcoala gimnazială « NICHIFOR LUDOVIG »Niculițel . - -   - -
19 31-03-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea contului de execuție al bugetului local și al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2020 - -   - -
18 26-03-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea actualizării devizului general al investiției ” “Eficientizarea consumului de energie pentru sediul primăriei din comuna Niculiţel, jud. Tulcea” - -   - -
17 25-03-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind abrogarea alin.(1) al art. 10 din Regulamentului de organizare și funcţionare a cimitirelor din comuna Niculiţel, judeţul Tulcea, aprobat prin HCL nr 40/27.09.2018 da 2021-03-25   -
16 22-03-2021 SECHILA FLORIN, Primar; de aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300172/02.07.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectul - Contractului de finanțare nr. C0720R0I0031723800023/23.07.2018 pentru proiectul „REABILITARE DRUMURI STRADALE ÎN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” - -   - -
15 15-03-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind revocarea taxei speciale de racordare la rețeaua de alimentare cu apă potabilă în cuantum de 200 lei/branșament (inclusiv TVA) din H.C.L. nr.51/08.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2021 - -   - -
14 15-03-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind indexarea impozitelor și taxelor locale în anul fiscal 2022 ținând cont de rata inflației pentru anul următor da 2021-03-15   -
13 10-03-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 3397 din 11.05.2018 prin act adițional - -   - -
12 26-02-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli ale UAT Comuna Niculițel, potrivit prevederilor O.G. nr. 80/2001, cu modificările și completările ulterioare - -   - -
11 24-02-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind modificarea art. 1 din HCL nr. 7 din 08.02.2021 de aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300089/ 10.04.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectul - Contractului de finanțare nr. C0760C0I0031723800003/ 21.05.2018 pentru proiectul “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” - -   - -
10 04-02-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300089/ 10.04.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectul - Contractului de finanțare nr. C0760C0I0031723800003/ 21.05.2018 pentru proiectul “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” - -   - -
9 01-02-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnare președinte ședință - -   - -
8 01-02-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind desemnarea reprezentantului din partea Consiliului local Niculițel în Consiliul Consultativ de Administrare al Parcului Național Munții Măcinului - -   - -
7 29-01-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru personalul din structurile administrației publice locale - -   - -
6 25-01-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind validarea dispoziției nr. 317 din 22.12.2020 privind aprobarea majorării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Comunei Niculițel, județul Tulcea, pe anul 2020 - -   - -
5 27-01-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Construire sediu Cramă”, satul Niculițel, comuna Niculițel, județul Tulcea - -   - -
4 26-01-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” CONSTRUIRE AGROPENSIUNEA MARA”, satul Niculițel, comuna Niculițel, județul Tulcea - -   - -
3 25-01-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2020, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2021 - -   - -
2 11-01-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli ale UAT Comuna Niculițel, potrivit prevederilor O.G. nr. 801/2001, cu modificările și completările ulterioare - -   - -
1 08-01-2021 SECHILA FLORIN, Primar; privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru realizarea orelor de muncă de către beneficiarii legii nr. 416/2001 - -   - -
nu s-a găsit niciun proiect
 înregistrări pe pagină