• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Niculiţel: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 58/23-11-2022 privind stabilirea cuantumului unei burse şi a numărului acestora, pentru elevii de la Şcoala gimnazială « NICHIFOR LUDOVIG »Niculițel 29-11-2022    - -
HCL 57/23-11-2022 Pentru aprobarea Regulamentului privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a comunei Niculițel 29-11-2022    -
HCL 56/23-11-2022 privind însușirea Acordului de cooperare privind activitatea de gestionare a câinilor fără stăpân prin intermediul Asociației „I m a single dog” la nivelul Comunei Niculițel, județul Tulcea 29-11-2022    -
HCL 55/23-11-2022 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiție având ca obiect ” “Eficientizarea consumului de energie pentru sediul primăriei din comuna Niculiţel, jud. Tulcea” 29-11-2022    - -
HCL 54/23-11-2022 privind aprobarea planului urbanistic zonal ”Înființarea Pensiunii Agroturistice ”Daria” din comuna Niculițel, județul Tulcea ”, satul Niculițel, comuna Niculițel, județul Tulcea 29-11-2022    - -
HCL 53/23-11-2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu și al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii pe trimestrul III 2022 29-11-2022    -
HCL 52/23-11-2022 privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2022 29-11-2022    -
HCL 51/03-11-2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Niculițel nr. 31 din 30.06.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Eficientizare corp de clădire Școala de piatră în localitatea Niculițel, județul Tulcea” și a cheltuielilor aferente proiectului 07-11-2022    - -
HCL 50/12-10-2022 privind aprobarea “ Planului de acțiune pe timpul iernii 2022-2023 pe rețeaua de drumuri comunale şi stradale din comuna Niculițel” 18-10-2022    -
HCL 49/12-10-2022 privind modificarea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare 18-10-2022    - -
HCL 48/12-10-2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Niculițel nr. 31 din 30.06.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Eficientizare corp de clădire Școala de piatră în localitatea Niculițel, județul Tulcea” și a cheltuielilor aferente proiectului 18-10-2022    -
HCL 47/12-10-2022 privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2022 18-10-2022    -
HCL 46/06-10-2022 privind desemnarea președintelui de ședință 18-10-2022    - -
HCL 45/06-10-2022 privind modificarea statului de funcții pentru personalul din structurile administrației publice locale 18-10-2022    -
HCL 44/06-10-2022 privind modificarea acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea activității de contabilitate 18-10-2022    - -
HCL 43/06-10-2022 privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2022 18-10-2022    -
HCL 42/15-09-2022 privind de aprobarea prelungirii scrisorii de garanție nr. IG 203300315 din 03.09.2020 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectului - Contractului de finanțare nr. C0720A0I0031923800009 din data de 30.12.2019 pentru proiectul “EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE APE UZATE ȘI MODERNIZARE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA ÎN LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA ” 25-09-2022    - -
HCL 41/15-09-2022 privind desemnarea reprezentantului din partea Consiliului local Niculiţel, care va face parte din comisia de evaluare şi asigurarea calităţii educaţiei 25-09-2022    - -
HCL 40/15-09-2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Niculițel , care vor face parte din consiliul de administrație al școlii gimnaziale ”Nichifor Ludovig” Niculițel 25-09-2022    - -
HCL 39/15-09-2022 privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2022 25-09-2022    -
HCL 38/31-08-2022 privind acordarea unui premiu financiar familiilor care aniversează 50 de ani de căsătorie 09-09-2022    - -
HCL 37/31-08-2022 privind aprobarea scoaterii debitelor din evidența curentă și trecerea lor într-o evidență separată 09-09-2022    - -
HCL 36/31-08-2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu și al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii pe trimestrul II 2022 09-09-2022    -
HCL 35/28-07-2022 privind desemnarea președintelui de ședință 06-08-2022    - -
HCL 34/28-07-2022 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României 06-08-2022    - -
HCL 33/28-07-2022 privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2022 06-08-2022    -
HCL 32/28-07-2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu și al instituțiilor și activităților finanțate din venituri proprii pe trimestrul I 2022 06-08-2022    -
HCL 31/30-06-2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Eficientizare corp de clădire școala de piatră în localitatea Niculițel, județul Tulcea” și a cheltuielilor aferente proiectului 04-07-2022 Modificată de hotărârea Nr. 51/2022
-
HCL 30/30-06-2022 privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru personalul din structurile administrației publice locale 04-07-2022 Modificată de hotărârea Nr. 45/2022
HCL 29/31-05-2022 privind instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza comunei Niculițel 10-06-2022    -
HCL 28/31-05-2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferent obiectivului de investiţii “EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE PE DRUMURI STRADALE” 10-06-2022    - -
HCL 27/31-05-2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție,a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferent obiectivului de investiții „Modernizare străzi în localitatea Niculițel, Județul Tulcea” 10-06-2022    - -
HCL 26/31-05-2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Niculiţel, județul Tulcea, pentru perioada 2021-2027 10-06-2022    -
HCL 25/28-04-2022 privind desemnarea președintelui de ședință 08-05-2022    - -
HCL 24/28-04-2022 privind neexercitarea de către Comuna Niculițel a dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren ) situat în extravilanul Comunei Niculițel 08-05-2022    - -
HCL 23/28-04-2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local și al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2021 08-05-2022    - -
HCL 22/28-04-2022 privind aprobarea Planului de Analiza și acoperire a Riscurilor pentru anul 2022 08-05-2022    -
HCL 21/28-04-2022 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL- ” MODERNIZARE ȘI EXTINDERE UNITATE DE PRODUCȚIE VIN VITICOLA SARICA NICULIȚEL ” satul Niculițel, comuna Niculițel, județul Tulcea 08-05-2022    - -
HCL 20/28-04-2022 privind aprobarea prețului apei nepotabile captată, tratată și distribuită de Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Niculițel, populației și pentru restul utilizatorilor din Comuna Niculițel și a tarifului pentru serviciul public de canalizare 08-05-2022    -
HCL 19/28-04-2022 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale în anul fiscal 2023, ținând cont de rata inflației pentru anul anterior 08-05-2022    -
HCL 18/12-04-2022 privind prelungirea termenului de închiriere pentru terenul care aparține domeniului privat al comunei, închiriat de SC TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS S.A. 19-04-2022    - -
HCL 17/12-04-2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru obiectivul de investiții "Introducere gaze naturale în localitatea Niculițel, județul Tulcea" pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” 19-04-2022    -
HCL 16/31-03-2022 privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al UAT Comuna Niculițel pentru activitatea desfășurată în anul 2021 08-04-2022    - -
HCL 15/31-03-2022 privind Privind aprobarea implementării proiectului "Ecosistem digital interconectat și integrat în cadru ITI Tulcea -UAT Comuna Niculițel" în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă - cod proiect: SIPOCA / MySMIS nr. 154688 08-04-2022    - -
HCL 14/31-03-2022 privind APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL” CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ” satul Niculițel, comuna Niculițel, județul Tulcea 08-04-2022    - -
HCL 13/28-02-2022 privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, inițial, pe anul 2022 06-03-2022    -
HCL 12/28-02-2022 privind stabilirea cuantumului unei burse şi a numărului acestora, pentru elevii de la Şcoala gimnazială « NICHIFOR LUDOVIG »Niculițel 06-03-2022    - -
HCL 11/14-02-2022 privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Niculițel 26-02-2022    - -
HCL 10/14-02-2022 privind aprobarea prelungirii de garanție IG193300172/02.07.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectul - Contractului de finanțare nr. C0720R0I0031723800023/23.07.2018 pentru proiectul „REABILITARE DRUMURI STRADALE ÎN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” 26-02-2022    - -
HCL 9/14-02-2022 privind neexercitarea de către Comuna Niculițel a dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren ) situat în extravilanul Comunei Niculițel 26-02-2022    - -
HCL 8/14-02-2022 privind aprobarea pierderilor tehnologice din sistemul de alimentare cu apă 26-02-2022    - -
HCL 7/14-02-2022 privind aprobarea coeficienților de salarizare pentru personalul contractual de execuție din cadrul Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare Niculițel 26-02-2022    - -
HCL 6/14-02-2022 privind aprobarea acordării unui împrumut temporar în sumă de 100000 lei, de la bugetul local al comunei Niculițel, către Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Niculițel 26-02-2022    - -
HCL 5/19-01-2022 privind desemnarea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni 30-01-2022    - -
HCL 4/19-01-2022 Privind aprobarea participării UAT Niculițel la proiectul "Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea-UAT Niculițel" și depunerea cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 30-01-2022    - -
HCL 3/19-01-2022 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru realizarea orelor de muncă de către beneficiarii legii nr. 416/2001 30-01-2022    -
HCL 2/19-01-2022 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300089/ 10.04.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectul - Contractului de finanțare nr. C0760C0I0031723800003/ 21.05.2018 pentru proiectul “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” 30-01-2022    - -
HCL 1/19-01-2022 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2021, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2022,precum și preluarea în bugetul local pe anul 2022 a excedentului rezultat la sfârșitul anului 2021, al activității „Pășuni comunale” 30-01-2022    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină