• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Niculiţel: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării HCL Anexe
HCL 49/28-10-2021 PRIVIND MODIFICAREA LISTEI CHELTUIELILOR DE CAPITAL 07-11-2021
HCL 48/28-10-2021 pentru validarea Dispoziției nr.182 din 01.10.2021 privind aprobarea majorării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Comunei Niculitel, județul Tulcea, pe anul 2021 07-11-2021
HCL 47/28-10-2021 Privind desemnarea reprezentantului din partea Consiliului local Niculiţel, care va face parte din comisia de evaluare a probei de interviu la concursul organizat pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct la Școala Gimnazială Nichifor Ludovig Niculițel 07-11-2021 -
HCL 46/28-10-2021 privind aprobarea cererii de finanțare și devizul estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare străzi în localitatea Niculițel, judetul Tulcea” 07-11-2021 -
HCL 45/28-10-2021 privind desemnarea ca președinte de ședință, pentru ședința din 28 octombrie 2021 a dlui DOBRE MIHAI 07-11-2021 -
HCL 44/28-09-2021 privind aprobarea “ Planului de acțiune pe timpul iernii 2021-2022 pe rețeaua de drumuri comunale și stradale din comuna Niculițel” 10-10-2021
HCL 43/28-09-2021 Privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiție având ca obiect ” “Eficientizarea consumului de energie pentru sediul primăriei din comuna Niculiţel, județul Tulcea” 10-10-2021 -
HCL 42/28-09-2021 Privind aprobarea proiectului “Eficientizarea consumului de energie pentru sediul primăriei din comuna Niculiţel, județul Tulcea” și a cheltuielilor legate de proiect 10-10-2021 -
HCL 41/28-09-2021 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei Niculitel, judetul Tulcea, precum si a bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2021 10-10-2021
HCL 40/28-09-2021 Privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Niculițel, care vor face parte din consiliul de administrație al școlii gimnaziale „Nichifor Ludovig” Niculițel 10-10-2021 -
HCL 39/28-09-2021 desemnarea reprezentantului din partea Consiliului local Niculițel, care va face parte din comisia de evaluare și asigurarea calității educației 10-10-2021 -
HCL 38/28-09-2021 privind reorganizarea Compartimentului de alimentare cu apă, fără personalitate juridică, din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Niculițel, județul Tulcea, într-un serviciu cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Niculițel, sub denumirea ”Serviciu Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Niculițel” 10-10-2021
HCL 37/30-08-2021 Privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiție având ca obiect “Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în comuna Niculițel, județul Tulcea “ 04-09-2021 -
HCL 36/30-08-2021 privind aprobarea prelungirii contractului de asociere nr.3460/25.04.2012 prin Act Adițional pentru o perioadă de 5 ani, respectiv până la data de 01.09.2026 04-09-2021 -
HCL 35/30-08-2021 privind neexercitarea de către Comuna Niculițel a dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren ) situat în extravilanul Comunei Niculițel 04-09-2021 -
HCL 34/30-08-2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu și al celorlalte activități derulate prin bugetul local pe trimestrul II 2021 04-09-2021
HCL 33/30-08-2021 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2021 04-09-2021
HCL 32/30-08-2021 PRIVIND APROBAREA DESFIINȚĂRII SERVICIULUI SOCIAL CENTRU DE ZI NICULIȚEL AL FURNIZORULUI DE SERVICII SOCIALE PRIMĂRIA COMUNEI NICULIȚEL-COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ 04-09-2021 -
HCL 31/30-08-2021 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL” CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ” satul Niculițel, comuna Niculițel, județul Tulcea 04-09-2021 -
HCL 30/30-08-2021 desemnarea presedintelui de ședință 04-09-2021 -
HCL 29/15-07-2021 privind implementarea proiectului ”Cooperare pentru promovarea și dezvoltarea turismului în Microregiunea GAL Dobrogea de Nord Tulcea” 24-07-2021 -
HCL 28/15-07-2021 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat în vederea depunerii unui proiect cu titlul ”Cooperare pentru promovarea și dezvoltarea turismului în Microregiunea GAL Dobrogea de Nord Tulcea” Finanțat in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR 2014-2020), Axa LEADER / Sub-măsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul SDL GAL Dobrogea de Nord Tulcea în cadrul Măsurii M8/6B ”Construirea și promovarea Formelor Asociative” 24-07-2021
HCL 27/30-06-2021 aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ” introducere gaze naturale în localitatea Niculițel, județul Tulcea” 10-07-2021 -
HCL 26/30-06-2021 aprobarea contului de execuție al bugetului propriu și al celorlalte activități derulate prin bugetul local pe trimestrul I 2021 10-07-2021
HCL 25/30-06-2021 aprobarea planului de analiză și acoperirea riscurilor 10-07-2021 -
HCL 24/31-05-2021 privind modificarea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea acțiunilor și activităților Departamentului Administrativ prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general al comunelor semnatare 08-06-2021 -
HCL 23/31-05-2021 Privind abrogarea alin.(1) al art. 10 din Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor din comuna Niculițel, județul Tulcea, aprobat prin HCL nr 40/27.09.2018 08-06-2021 -
HCL 22/31-05-2021 privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2021 08-06-2021
HCL 21/22-04-2021 desemnarea presedintelui de ședință 01-05-2021 -
HCL 20/22-04-2021 privind modificarea numărului de burse acordate pentru elevii de la Școala gimnazială « NICHIFOR LUDOVIG »Niculițel . 01-05-2021 -
HCL 19/22-04-2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local și al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2020 01-05-2021
HCL 18/22-04-2021 Privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale în anul fiscal 2022, ținând cont de rata inflației pentru anul anterior 01-05-2021
HCL 17/22-04-2021 privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, precum și bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,inițial, pe anul 2021 01-05-2021
HCL 16/31-03-2021 Privind aprobarea actualizării devizului general al investiției ” “Eficientizarea consumului de energie pentru sediul primăriei din comuna Niculiţel, jud. Tulcea” 09-04-2021 -
HCL 15/31-03-2021 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 3497 din 11.05.2018 prin Act adiţional 09-04-2021 -
HCL 14/31-03-2021 de aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300172/02.07.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectul - Contractului de finanțare nr. C0720R0I0031723800023/23.07.2018 pentru proiectul „REABILITARE DRUMURI STRADALE ÎN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” 09-04-2021 -
HCL 13/31-03-2021 Privind modificarea organigramei și a statului de funcții pentru personalul din structurile administrației publice locale 09-04-2021 -
HCL 12/31-03-2021 privind aprobarea normativelor proprii de cheltuieli ale UAT Comuna Niculiţel, potrivit prevederilor O.G.nr.80/2001, cu modificările şi completările ulterioare 09-04-2021 -
HCL 11/31-03-2021 privind revocarea taxei speciale de racordare la reţeaua de alimentare cu apă potabilă în cuantum de 200 lei/branșament (inclusiv TVA) din H.C.L. nr.51/08.12.2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2021 09-04-2021 -
HCL 10/31-03-2021 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL” CONSTRUIRE SEDIU CRAMĂ ” satul Niculițel, comuna Niculițel, județul Tulcea 09-04-2021 -
HCL 9/31-03-2021 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL” CONSTRUIRE AGROPENSIUNE MARA ” satul Niculițel, comuna Niculițel, județul Tulcea 09-04-2021 -
HCL 8/26-02-2021 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 7 din 08.02.2021 de aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300089/ 10.04.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectul - Contractului de finanțare nr. C0760C0I0031723800003/ 21.05.2018 pentru proiectul “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” 02-03-2021 -
HCL 7/08-02-2021 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300089/ 10.04.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectul - Contractului de finanțare nr. C0760C0I0031723800003/ 21.05.2018 pentru proiectul “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” 14-02-2021 -
HCL 6/08-02-2021 Privind desemnarea reprezentantului din partea Consiliului Local Niculiţel în Consiliul Consultativ de Administrare al Parcului Naţional Munţii Măcinului 14-02-2021 -
HCL 5/08-02-2021 PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU REALIZAREA ORELOR DE MUNCĂ DE CĂTRE BENEFICIARII LEGII NR. 416/2001 14-02-2021
HCL 4/08-02-2021 Privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2020, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2021 14-02-2021 -
HCL 3/08-02-2021 pentru validarea Dispoziției nr.317/22.12.2020 privind aprobarea majorării bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Comunei Niculitel, județul Tulcea, pe anul 2020 14-02-2021 -
HCL 2/08-02-2021 organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Niculițel 14-02-2021 -
HCL 1/08-02-2021 desemnarea presedintelui de ședință 14-02-2021 -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină