• Lista HCL • Registru HCL • Registru proiecte de hotărâri • Dezbatere publică proiecte de hotărâri
 
Monitorul oficial local Niculiţel: lista hotărârilor publicate

Titlu Data publicării Observaţii HCL Anexe
HCL 57/31-10-2023 privind desemnarea președintelui de ședință 07-11-2023    - -
HCL 56/31-10-2023 Privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificate, pe anul 2023 07-11-2023    -
HCL 55/31-10-2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor financiari ai investiției “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” urmare a aplicabilității prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 , ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 și ale Dispoziției de șantier nr. 2 07-11-2023    -
HCL 54/31-10-2023 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați și a devizului general , actualizat , ai proiectului de investiție având ca obiect ,, Eficientizarea consumului de energie pentru sediul primăriei din comuna Niculițel, județul Tulcea“, Cod SMIS 150292 07-11-2023    -
HCL 53/31-10-2023 privind desemnarea reprezentantului din partea Consiliului local Niculițel, care va face parte din comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației 07-11-2023    - -
HCL 52/31-10-2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local Niculiţel, care vor face parte din consiliul de administraţie al şcolii gimnaziale „Nichifor Ludovig” Niculiţel 07-11-2023    - -
HCL 51/31-10-2023 privind desemnarea ca președinte de ședință, pentru ședința din 31 octombrie 2023 a dlui Marcu Anghel 07-11-2023    - -
HCL 50/26-09-2023 privind aprobarea “ Planului de acţiune pe timpul iernii 2023-2024 pe reţeaua de drumuri comunale şi stradale din comuna Niculiţel” 06-10-2023    -
HCL 49/26-09-2023 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural nr. IG 203300315 din 03.09.2020, pentru proiectul “EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE APE UZATE SI MODERNIZARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN LOCALITATEA NICULITEL, JUDETUL TULCEA ” 06-10-2023    - -
HCL 48/26-09-2023 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu şi al instituțiilor și activităţilor finanțate din venituri proprii pe trimestrul II 2023 06-10-2023    -
HCL 47/26-09-2023 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu şi al institutiilor si activităţilor finantate din venituri proprii pe trimestrul I 2023 06-10-2023    -
HCL 46/26-09-2023 privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificate, pe anul 2023 06-10-2023    -
HCL 45/26-09-2023 privind neexercitarea de către Comuna Niculițel a dreptului de preemțiune pentru imobilul (teren ) situat în extravilanul Comunei Niculițel 06-10-2023    - -
HCL 44/26-09-2023 privind desemnarea ca președinte de ședință , pentru ședința din 26.09.2023, a dnei Minciună Tudorița 06-10-2023    - -
HCL 43/15-09-2023 privind aprobarea actualizării indicatorilor financiari ai investiției “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” urmare a aplicabilității prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 si ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.64/2022 22-09-2023    -
HCL 42/15-09-2023 privind de aprobarea modificării art.1 din hotărârea Consiliului local Niculițel nr. 40 din 01.09.2023 privind prelungirea scrisorii de garanție IG193300172/02.07.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectului - Contractului de finanțare nr. C0720R0I0031723800023/23.07.2018 pentru proiectul „REABILITARE DRUMURI STRADALE ÎN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” 22-09-2023    - -
HCL 41/01-09-2023 privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru școli al României 08-09-2023    - -
HCL 40/01-09-2023 de aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300172/02.07.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectul - Contractului de finanțare nr. C0720R0I0031723800023/23.07.2018 pentru proiectul „REABILITARE DRUMURI STRADALE ÎN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” 08-09-2023    - -
HCL 39/01-09-2023 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300089/ 10.04.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectul - Contractului de finanțare nr. C0760C0I0031723800003/ 21.05.2018 pentru proiectul “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” 08-09-2023    - -
HCL 38/01-09-2023 privind desemnarea ca preşedinte de şedinţă, pentru şedinţa din 1 septembrie 2023 a dnei BATOG Mihaela 08-09-2023    - -
HCL 37/09-08-2023 privind includerea teritoriului administrativ al comunei Niculițel în teritoriul eligibil al parteneriatului public-privat ” Grup local pentru Pescărie Durabilă în Delta Dunării”, în vederea implementării noii STRATEGII DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ ÎN DELTA DUNĂRII în perioada de programare 2021-2027 14-08-2023    - -
HCL 36/09-08-2023 privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificate, pe anul 2023 14-08-2023    -
HCL 35/09-08-2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în localitatea Niculiţel, Județul Tulcea” 14-08-2023    -
HCL 34/09-08-2023 privind desemnarea președintelui de ședință 14-08-2023    - -
HCL 33/10-07-2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Construire parc fotovoltaic și racord la SEN” orașul Isaccea și comuna Niculițel , județul Tulcea 16-07-2023    -
HCL 32/31-05-2023 privind aprobarea planului de analiza și acoperirea riscurilor 18-06-2023    -
HCL 31/31-05-2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare Niculițel 18-06-2023    - -
HCL 30/31-05-2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale Administrație, din aparatul de specialitate al Primarului comunei Niculițel 18-06-2023    - -
HCL 29/31-05-2023 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Niculițel 18-06-2023    -
HCL 28/31-05-2023 privind desemnarea președintelui de ședinţă 18-06-2023    - -
HCL 27/27-04-2023 privind Privind aderarea și includerea teritoriului comunei Niculițel la parteneriatul/teritoriul LEADER constituit prin Asociația Grup de Acțiune Locală Dobrogea de Nord Tulcea pentru obținerea sprijinului pregătitor si pentru selecția și implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală aferentă perioadei de programare 2023-2027 07-05-2023    - -
HCL 26/27-04-2023 privind modificarea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activităţii de contabilitate 07-05-2023    - -
HCL 25/27-04-2023 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea și exercitarea activității de amenajare a teritoriului și urbanismului 07-05-2023    -
HCL 24/27-04-2023 privind dizolvarea, lichidarea și radierea Societății Comerciale UTILITĂȚI PUBLICE NICULIȚEL S.R.L. 07-05-2023    - -
HCL 23/27-04-2023 privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de tipărirea și comunicarea prin poștă a documentelor de executare silită 07-05-2023    - -
HCL 22/27-04-2023 privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, rectificat, pe anul 2023 07-05-2023    -
HCL 21/27-04-2023 privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale în anul fiscal 2024, ținând cont de rata inflației pentru anul anterior 07-05-2023    -
HCL 20/28-03-2023 de aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300172/02.07.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru implementarea proiectul - Contractului de finanțare nr. C0720R0I0031723800023/23.07.2018 pentru proiectul „REABILITARE DRUMURI STRADALE ÎN COMUNA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” 04-04-2023    - -
HCL 19/28-03-2023 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local și al bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2022 04-04-2023    - -
HCL 18/28-03-2023 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Niculițel 04-04-2023    -
HCL 17/28-03-2023 privind implementarea proiectului „ACHIZIȚIE TRACTOR DESZĂPEZIRE ÎN CADRUL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, COMUNA NICULIŢEL JUDEȚUL TULCEA” 04-04-2023    - -
HCL 16/28-03-2023 privind privind aprobarea Memoriului justificativ si a indicatorilor tehnico-economici, pentru realizarea proiectului ACHIZIȚIE TRACTOR DESZĂPEZIRE ÎN CADRUL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ, COMUNA NICULIŢEL JUDEȚUL TULCEA” 04-04-2023    -
HCL 15/17-03-2023 privind aprobarea prelungirii contractului de asociere nr.3460/25.04.2012 ,prin act adițional , până la data de 31.12.2028 21-03-2023    - -
HCL 14/28-02-2023 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție IG193300089/ 10.04.2019 eliberată de Fondul de Garantare a Creditului Rural I.F.N. S.A., pentru proiectul “REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE, DOTARE CĂMIN CULTURAL, LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” 10-03-2023    - -
HCL 13/28-02-2023 privind desemnarea consilierilor locali în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al UAT Comuna Niculițel pentru activitatea desfășurată în anul 2022 10-03-2023    - -
HCL 12/28-02-2023 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici actualizați și a devizului general al obiectivului de investiții „Reabilitare corp de clădire al școlii Gimnaziale Nichifor Ludovig situat pe strada Isaccei, nr.99", actualizat la finalizarea lucrărilor 10-03-2023    -
HCL 11/28-02-2023 privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale pentru implementarea proiectului ,,HUB DE SERVICII MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963 10-03-2023    -
HCL 10/28-02-2023 privind aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea, bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii,precum și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, inițial, pe anul 2023 10-03-2023    -
HCL 9/28-02-2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatori tehnico-economici, pentru realizarea proiectului de investiție “EFICIENTIZARE CORP DE CLĂDIRE ȘCOALA DE PIATRĂ ÎN LOCALITATEA NICULIȚEL, JUDEȚUL TULCEA” 10-03-2023    - -
HCL 8/26-01-2023 privind desemnarea președintelui de ședinţă 04-02-2023    - -
HCL 7/26-01-2023 privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Niculițel 04-02-2023    - -
HCL 6/26-01-2023 privind modificarea coeficientului de salarizare pentru șef serviciu din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Niculițel 04-02-2023    - -
HCL 5/26-01-2023 privind modificarea coeficienților de salarizare pentru personalul contractual de execuție din cadrul Serviciului Public de alimentare cu Apă și Canalizare Niculițel 04-02-2023    - -
HCL 4/26-01-2023 privind modificarea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea activității de contabilitate 04-02-2023    - -
HCL 3/26-01-2023 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru realizarea orelor de muncă de către beneficiarii legii nr. 416/2001 04-02-2023    -
HCL 2/26-01-2023 privind validarea Dispoziției nr.510 din 22.12.2022 privind majorarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Niculițel, județul Tulcea , pe anul 2022 04-02-2023    - -
HCL 1/26-01-2023 privind utilizarea excedentului anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2022, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2023,precum și preluarea în bugetul local pe anul 2023 a excedentului rezultat la sfârșitul anului 2022, al activității „Pășuni comunale”. 04-02-2023    - -
nu s-a găsit nicio hotărâre
 înregistrări pe pagină